Referat fra årsmøte i Bjonskog Hytteforening 16.04.2022

Sted og tid
Møtet avholdt på Granerud skole kl. 1500 – kl. 1600.

Til stede
Det møtte 9 medlemmer.

Saker

1 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent. (Innkalling pr mail, facebook og oppslag).

2. Valg av møteleder
Magne Rustad ble valgt til møteleder.

3. Godkjenning av saksliste
Saksliste ble godkjent.

4. Årsberetning fra styret.
Møtereferatet utgjør årsberetningen.

5. Regnskap
Kasserer gikk gjennom regnskapet. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor Jostein Nerhus.
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

6. Valg
Styret består av;
Leder Magne Rustad
Sekretær Monica Flydal (ny)
Kasserer Ole Jonny Nordby
Styremedlem Hege Hammer (ny)
Hjemmesiden oppdateres med endringene i styret og kontaktinformasjon.
Leder og kasserer ønsker å fratre styret fra neste årsmøte av. Medlemmer oppfordres til å ta kontakt med
valgkomiteen ved Ingolf Sevaldrud for å melde sin interesse for styrearbeid.

7. Fiskeutsett i Nordre Espetjern
Veståsen jeger og fiskeforening (VJFF) har tatt initiativ til å sette ut fiskeyngel i Nordre Espetjern grunnet
overskudd av stedegen fiskeyngel i oppdrettsanlegget. Hytteforeningen har vært i kontakt med grunneier
som er positiv til tiltaket. VJFF har påtatt seg oppgaven med å besørge søknadsprosessen ovenfor fylket.
Årsmøte diskuterte saken. Det ble besluttet å støtte tiltaket for å få mere liv i Nordre Espetjern og for å
bidra til å benytte overskuddsfisken fra oppdrettsanlegget. Fiskeynglen er oppgitt til en pris på kr. 55 pr
stk.
Vedtak; det bevilges å kjøpe 100 stk. settefisk til utsett i Nordre Espetjern.
Oppdatering etter årsmøte; Fylket har gitt konsesjon til utsett av 250 fisk i Nordre Espetjern.
Hytteforeningen har vært i kontakt med grunneier som besluttet å finansiere den resterende delen av
kvoten (150 fisk). Hytteforeningen vil også bistå VJFF med fysisk utsett av fisken, totalt 250 stk.

8. Saker til informasjon
A) Utsett av settefisk i Fjorda; det vil bli satt ut 4500 settefisk fordelt over hele Fjorda. VJFF har bedt om
bistand til utsett av fisk i Hytteforeningens område, noe som vil foregå den 2.6. Interesserte melder seg til
VJFF ved Morten Liaklev, tlf. 917 38 512.
B) Dusjing på Granerud; hytteforeningen vil forsøke å få til dusjing også neste år i påskeuken, dvs. onsdag
før skjærtorsdag og på påskeaften før årsmøte.
C) Informasjon fra grunneier; 1) Årskortet gjelder til nytt sendes ut. 2) Det er noen båtplasser ledig ved
brygga ved Korea, interesserte kontakter Hans Sørum; 415 61 980.
D) Oppmerksomhet; vår alles Ingolf Sevaldrud har blitt 80 år, dette ble markert med å overrekke en
oppmerksomhet i møtet.
E) En blomst sendes til avtroppende sekretær Sigurd Dale.
F) Sigurd har felt flere store trær, noen av disse er tiltenkt å kløyves til sitteplasser for utplassering i
området. Disse er tunge og må i første omgang stikklegges for tørking. Hytteforeningen vil komme tilbake
til en liten dugnad på dette arbeidet.
G) Nytt domene; rett før årsmøte informerte eier av fjorda.com at han ønsket domene selv. Årsmøte
diskuterte nye domeneforslag og ble enige om bjonskog.no som gjenspeiler hytteforenings navn. Eier av
fjorda.com, som vedlikeholder hjemmesiden, sørger for overføring til nytt domene.
Oppdatering etter årsmøte; Bjonskog Hytteforening har fått nytt domene; bjonskog.no.
Etter årsmøte viste Ingolf frem idrettsforeningens lokaler og utstyr, utstyr som bl.a. brukes til kjøring av
skiløyper.

 

9. mai 2022

Styret